[1]
Ingravallo, G. 2021. Neurofibroma congenito solitario con iperplasia melanocitaria sovrastante. European Journal of Pediatric Dermatology. 31, 4 (nov. 2021), 251–3.