[1]
Wang, S., Xu, B. e Zhang, R. 2022. Xantoma eruttivo. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 1 (gen. 2022), 12–5.