[1]
Ingravallo, G. 2022. Nevo epidermico verrucoso ipermelanico a inizio tardivo. European Journal of Pediatric Dermatology. 32, 3 (set. 2022), 182–4.