(1)
Wang, S.; Xu, B.; Zhang, R. Xantoma Eruttivo. Eur. J. Pediat. Dermatol. 2022, 32, 12-5.